Δ3

Δίκτυα Γνώσης και Σημασιολογικός  Ιστός ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Knowledge Networks and Semantic Web WINTER SEMESTER
Υπεύθυνος:   Μπράτσας Χ.
Coordinator: Bratsas Ch.
Διδάσκοντες:  Βέγλης Α., Καλλίρης Γ. Κεχαγιάς Δ.,  Μητακιδης Γ., Μπράτσας Χ.
Instructors: Bratsas Ch., Kalliris G., Kehagias D., Metakides G., Veglis A.
Περιεχόμενο
1) Δίκτυα Παράγωγης και Μεταφοράς Γνώσης και το Web. Γλώσσες του Web. Υπηρεσίες και Αρχιτεκτονική του Web και του Σημασιολογικού Web. Οντολογίες, Συλλογισμοί και Σημασιολογική Επεξεργασία στον Παγκόσμιο Ιστό. Διασυνδεδεμένα Ανοικτά Δεδομένα, Εφαρμογές στον Σημασιολογικό Παγκόσμιο Ιστό
[Μπράτσας].
2) Μαθηματική Λογική και Σημασιολογικός Παγκόσμιος Ιστός Web. [Μητακίδης]
3) Αναζήτηση και Εξόρυξη Δεδομένων σε Δίκτυα και στο Web. Πράκτορες, Κατανεμημένη Επεξεργασία και Υπολογισμοί στο Νέφος, Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων (Big data). Δίκτυο Όντων και Μελλοντικό Διαδίκτυο [Κεχαγίας].
4) Δημιουργία Ιστών πληροφοριών στην Δημοσιογραφία, Δημοσιογραφία Δεδομένων, Αξιοπιστία – Επαλήθευση πληροφοριών στο Διαδίκτυο
[Βέγλης, Καλλίρης].
Content:
1) Knowledge Networks in the Web.
Web Languages. Web Services, Web Architecture and Semantic Web Architecture, Web Stack and Technologies. Ontologies, Reasoning and Semantic Processing in the World Wide Web, Linked Open Data, Semantic Web Applications
[Bratsas]
2) Mathematical Logic and Semantic Web [Metakides]

3) Information Retrieval and Data Mining in Networks and in the Web. Agents, Distributed Processing and Cloud Computing, Big Data Analytics Internet of Things and Future Web [Kechagias].

4) Creating Web Information in Journalism, Data Journalism , Information Reliability - Verification in the Web
[Veglis, Kalliris]

Διαλεξεις και Αναφορες      Lectures and References

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8007