Δ6

Κοινωνικο-οικονομικά Δίκτυα

Socio-economic Networks

EAΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

SPRING SEMESTER

Υπεύθυνος: Ζηκόπουλος Χ.

Coordinator: Zikopoulos C.

Διδάσκοντες:  Αντωνίου Ι., Βαρσακέλης Ν., Εμμανουηλίδης Χ., Ζηκόπουλος Χ., Κατρακυλίδης Κ., Κυρίτσης Ι., Μπεκιάρη Α., Παπαδόπουλος Κ., Πετρίδου Ε., Σιδηρόπουλος Μ., Τσαδήρας Α., Χασάναγας N.

Instructors: Antoniou I., Bekiari Α., Emmanouilidis C., Hasanagas N., Katrakylidis K., Kyritsis I., Papadopoulos K., Petridou E., Sidiropoulos M., Tsadiras A., Varsakelis N., Zikopoulos C.

Περιεχόμενο

Παρουσιάζονται και αναλύονται εφαρμογές της θεωρίας δικτύων σε θέματα που αφορούν τη διοίκηση οργανισμών, την οικονομία, το περιβάλλον, την πολιτική και την κοινωνία. Ειδικά για την ενότητα που αφορά την ανάλυση πολιτικο-διοικητικών δικτύων υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης μίας προαιρετικής εργασίας με αντικείμενο την ανάλυση ποσοτικών ή ποιοτικών δεδομένων. Το περιεχόμενο των διαλέξεων παρουσιάζεται παρακάτω.

Content:

Presentation and analysis of Applications of network theory on issues concerning organization management, the economy, the environment, politics and the society.

Students have the option to prepare a brief assignment on political - administrative networks, concerning the analysis of quantitative or qualitative data.

The lectures content is presented below

Εβδομάδα 1

Εισαγωγή στη Διοίκηση Οργανισμών και στη Διαχείριση Γνώσης.
(Ε. Πετρίδου)

Week 1

Introduction to Organization and Knowledge Management.
(E. Petridou)

Εβδομάδα 2

Οικονομετρικά υποδείγματα.
(Κ. Κατρακυλίδης)

Week 2

Econometric models.
(K. Katrakylidis)

Εβδομάδα 3

Δίκτυα γνώσης σε Οργανισμούς. Δυναμικά μοντέλα. Κατανομή Pareto.
(Ι. Αντωνίου, Ν. Βαρσακέλης)

Week 3

Organization Knowledge Networks. Dynamic models. Pareto distribution.
(I. Antoniou, N. Varsakelis)

Εβδομάδα 4

Ανάλυση οικονομικών δικτύων. Υποδείγματα συναλλαγών και δίκτυα αγαθών.
(Ι. Αντωνίου, Ν. Βαρσακέλης)

Week 4

Economic network analysis. Transactions models and product networks.
(I. Antoniou, N. Varsakelis)

Εβδομάδα 5

Εισαγωγή στην Οικονοφυσική. Ορισμοί. Ανάλυση των βασικότερων ζητημάτων της περιοχής.
(Ι. Αντωνίου, Ν. Βαρσακέλης)

Week 5

Introduction to Econophysics. Definitions. Analysis of the most important issues of the field.
(I. Antoniou, N. Varsakelis)

Εβδομάδα 6

Δυναμικά περιβαλλοντικά-οικονομικά μοντέλα.

Υποδείγματα αλληλεπίδρασης πληθυσμών. Εφαρμογή σε υποδείγματα καταναλωτή – πόρου, κυνηγού – θηράματος.
(Ι. Κυρίτσης)

Week 6

Environmental-economic dynamic models. Modeling of dynamic interactions in nature. Consumer – Resource / Predator – Prey models.
(I. Kyritsis)

Εβδομάδα 7

Ενδιάμεση Εξέταση

Week 7

Mid-term Examination

Εβδομάδα 8

Πολιτικο-διοικητικά δίκτυα: Ανάλυση πολιτικο-διοικητικών και συναφών κοινωνικο-οικονομικών δικτύων. Κοινωνική Θεωρία Συστημάτων, Θεωρία Οργάνωσης και Ανάλυση Δικτύων. Ορισμοί και θεωρίες κοινωνικο-πολιτικής δύναμης (εμπιστοσύνη, εξαγορά, πίεση). Δύναμη και πληροφορία. Λειτουργικοποίηση εννοιών για εμπειρική έρευνα σε πλαίσια ανάλυσης δικτύων. Κριτική ερμηνεία και ορθή επιλογή αλγορίθμων για αντίστοιχες μεταβλητές κοινωνικής έρευνας.
(Α. Μπεκιάρη, Ν. Χασάναγας)

Week 8

Political-administrative networks: Analysis of politico-administrative and socio-economic networks. Theory of social systems, Organization Theory and Network Analysis. Socio-political power definitions and theories (trust, acquisition, pressure). Power and information. Functionalization concepts for empirical research for network analysis. Critical analysis and algorithms selection for social research studies.
(A. Bekiari, N. Hasanagas)

Εβδομάδα 9

Μεταδεδομένα δικτυακών μεταβλητών και συνδυασμοί δικτυακών αλγορίθμων (διαφορά και λόγος, προσθετικά και πολλαπλασιαστικά μεγέθη) για εμβάθυνση και λεπτομερειακή ανάλυση. Διαφοροποίηση ρόλων στους κόμβους ("κόμβος με επιρροή" και "κόμβος-αγγελιοφόρος" κ.α. παραδείγματα).
(Α. Μπεκιάρη, Ν. Χασάναγας)

Week 9

Metadata for network variables and network algorithms combinations (difference and ratio, additive and multiplicative parameters) for in-depth and detailed analysis. Differentiation of nodes types (“influential node", "messenger node", etc.).
(A. Bekiari, N. Hasanagas)

Εβδομάδα 10

Εφαρμογή ανάλυσης δικτύων σε έννοιες κοινωνικού και πολιτικού πεδίου (καινοτομία, σύγκρουση, θεσμοί-άτομα, δογματισμός-προκαταλήψεις, αταξία-εντροπία, συσσώρευση κ.α.). Ανατομία της δύναμης. Παράγοντες (δικτυακοί και μη) δύναμης και επικοινωνίας.
(Α. Μπεκιάρη, Ν. Χασάναγας)

Week 10

Applications of network analysis in social and political sciences (innovation, conflict, institutions and people, dogmatism and prejudgment, ataxia and entropy, accumulation, etc.). Power anatomy. Network and non-network power and communication factors.
(A. Bekiari, N. Hasanagas)

Εβδομάδα 11

Δίκτυα Εφοδιαστικής: Εφοδιαστική και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Διαδικασίες Logistics και η οικονομική τους διάσταση. Σχεδίαση της μεταφοράς. Αλγόριθμοι βέλτιστης διαδρομής σε εφοδιαστικά δίκτυα. Το πρόβλημα ροής ελάχιστου κόστους. Ειδικές περιπτώσεις. Εφαρμογές με τη χρήση φύλλων εργασίας σε εμπορικό λογισμικό.
(Χ. Ζηκόπουλος)

Week 11

Logistics networks: Logistics and Supply Chain Management. Logistics processes and their economic dimensions. Transportation design. Algorithms for distribution optimization in logistic networks. The minimum cost flow problem. Special cases. Spreadsheet applications.
(C. Zikopoulos)

Εβδομάδα 12

Επίλυση προβλημάτων δικτύων με τη χρήση της Επιχειρησιακής Έρευνας. Το Πρόβλημα της Ελάχιστου Ζευγνύοντος (συνδέοντος) Δέντρου. Το Πρόβλημα της Μέγιστης Ροής.
(Α. Τσαδήρας)

Week 12

Solving networks problems using Operational Research. Minimum Spanning Tree Problem. Maximum Flow Problem.
(A. Tsadiras)

Εβδομάδα 13

Εισαγωγή στην κατασκευή δυναμικών μακροοικονομικών μοντέλων.
(Μ. Σιδηρόπουλος)

Week 13

Introduction to dynamic macroeconomic modeling.
(M. Sidiropoulos)

Διαλεξεις και Αναφορες      Lectures and References

Δ6 Μπεκιάρη Α., Χασάναγας Ν. 2016, Κοινωνιολογική Τομή στο Εκπαιδευτικό Σύστημα: 'Ξεκλειδώνοντας' τις Σχέσεις Δύναμης, Εκδ. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.