Σχολεια Schools

Complexity Education at Santa Fe, US
http://www.complexityexplorer.org/
http://www.santafe.edu/education/schools/

Coursera, US
https://www.coursera.org/

Network Medicine Coursed, Harvard University
https://catalyst.harvard.edu/services/networkmedicine/

Visual Introduction to Machine Learning
http://www.r2d3.us/visual-intro-to-machine-learning-part-1/

2016-08-27 to 09-03 Summer School: Dynamical Systems and Complexity, Δυναμικά Συστήματα και Πολυπλοκότητα, Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Καλάνδρας ΑΠΘ, Aristotle University, Chalkidiki, Greece
http://complexity.web.auth.gr/, http://camping.auth.gr

2016-06-26 to 07-02 Summer School: Dialogue on Science, Academia Engelberg Basel, Switzerland

2016-05-16 to 05-20 Summer School: Complex Networks: Theory, Methods and Applications,
Lake Como School of Advanced Studies
http://ntmb.lakecomoschool.org/

2015-09-06 to -12 Summer School: “Socio-Economic Complex Systems”, Lipari, Italy financed by the European Commission within the FP7 Framework Programme
http://lipari.cs.unict.it/LipariSchool/SECS/, www.growthcom.eu

2015-07-04 to -11 9th International Summer Schools on Nanosciences & Nanotechnologies, Organic Electronics and Nanomedicine (ISSON15), Thessaloniki, Greece
http://www.nanotexnology.com/

2015-06-17 to -18 CAMEI Summer School on Medical  Education Informatics, Thessaloniki,
http://mei2015.camei-project.eu/content/camei-summer-school

2015-05-18 to -21 School Complex Networks: Theory, Methods and Applications, Lake Como School of Advanced Studies, Como, Italy,
http://ntma.lakecomoschool.org/