Μαθήματα Courses

Δ1 Θεωρία Δικτύων και Δυναμικά Συστήματα ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Network Theory and Dynamical Systems WINTER SEMESTER
Δ2 Στατιστική Ανάλυση Δικτύων ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Statistical Analysis of Networks WINTER SEMESTER
Δ3 Δίκτυα Γνώσης και Σημασιολογικός  Ιστός  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Knowledge Networks and Semantic Web WINTER SEMESTER
Δ4 Θεωρία Πληροφορίας, Εντροπία και Πολυπλοκότητα ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Information Theory, Entropy and Complexity SPRING SEMESTER
Δ5 Δίκτυα Ζωής και Γεω-οικολογικά Συστήματα ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Life Networks and Geo-ecological Systems SPRING SEMESTER
Δ6 Κοινωνικο-οικονομικά Δίκτυα ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Socio-economic Networks SPRING SEMESTER
Δ7 Ειδικά Θέματα Δικτύων Γνώσης και Σημασιολογικού Ιστού ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Special Topics in Knowledge Networks and Semantic Web SPRING SEMESTER
Δ8 Ειδικά Θέματα Δικτύων Ζωής και Γεω-οικολογικών Συστημάτων ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Special Topics in Life Networks and Geo-ecological Systems SPRING SEMESTER
Δ9 Ειδικά Θέματα Κοινωνικο-οικονομικών Δικτύων ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Special Topics in Socio-economic Networks SPRING SEMESTER
Δ10 Ειδικά Θέματα Πολυπλόκων Συστημάτων: Κβαντική Πληροφορία EAΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Special Topics in Complex Systems: Quantum Information SPRING SEMESTER

2017-8 Προγραμμα Μαθηματων Course Program (pdf)