Δ8 EXΤREME

Ανάλυση Ακραίων Φυσικών Φαινομένων ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Analysis of Extreme Natural Phenomena

SPRING SEMESTER

Υπεύθυνος: Καρακώστας Θ.

Coordinator: Karacostas Th.

Διδάσκοντες:  Αντωνίου Ι., Καρακώστας Θ. , Κατράγκου Ε., Κολυβά Φ., Μπράτσας Χ., Πυθαρούλης Ι.

Instructors: Antoniou I., Karacostas Th., Katragkou Ε., Kolyva F., Bratsas Ch., Pytharoulis I.

Περιεχόμενο

1) Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες, Διαχωριστική και Κατά Συστάδας.

[Κολυβα Φ., Μπρατσας Χ.] 6 ωρες

2) Στατιστική Ακραίων Γεγονότων και Εφαρμογές.

 [Καρακώστας Θ.] 6 ωρες

3) Ακραία Μετεωρολογικά Φαινόμενα, Μεθοδολογία Πρόγνωσης Καιρού και Αξιολόγηση.

[Πυθαρούλης Ι.] 9 ωρες

4) Κλιματικές Προβολές Ακραίων Φαινομένων και Αξιολόγηση.

[Κατράγκου Ε.] 6 ωρες

5) Λογιστική Παλινδρόμηση και Εφαρμογές.

[Αντωνιου Ι., Μπρατσας Χ.] 6 ωρες

6) Αναγνώριση και Σύγκριση Μορφοτύπων και Εφαρμογές.

[Καρακώστας Θ.] 6 ωρες

Content:

1) Principal Component, Discriminant and Cluster Analyses

[Kolyva F., Bratsas Ch.] 6 hours

2) Extreme Value Statistics and Applications [Karacostas Th.] 6 hours

3) Extreme Meteorological Phenomena,

Weather Forecasting Techniques

and Verification

[Pytharoulis I.] 9 hours

4) Climatic Projections of Extreme Phenomena and Verification

[Katragkou Ε.] 6 hours

5. Logistic Regression and Applications

[Antoniou I., Bratsas Ch.]  6 hours

6) Pattern Comparison, Pattern Recognition and Applications

[Karacostas Th.] 6 hours

 

Διαλεξεις και Αναφορες      Lectures and References