Δ9 RISK

Ανάλυση Ακραίων Φαινομένων : Επικινδυνότητα και Διαχείριση Κρίσεων

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Extreme Events Analysis :

Natural Hazards Risk and Crisis Management

SPRING SEMESTER

Υπεύθυνος: Παυλίδης Σ.

Coordinator: Pavlidis S.

Διδάσκοντες:

Βουδουρης Κ., Ζαρωτιάδης Γ., Κακλής Τ., Μαρινος Β., Παπαθανασίου Γ., Παυλιδης Σ. Σκορδύλης Ε., Χατζηπέτρος Α.,

Instructors:

Voudouris. K., Zarotiads, G., Kaklis, T., Marinos V., Papathanassiou, G.,  Pavlidis S, Skordilis, E., Chatzipetros, A.

Περιεχόμενο: 

1)  Φυσικές και Τεχνολογικές καταστροφές. Τρωτότητα.

[Βουδουρης. Κ., Παυλίδης Σ.] 3 ωρες

2) Εισαγωγή στην έννοια των καταστροφών. Ταξινόμηση των καταστροφών.

[Παπαθανασίου Γ., Χατζηπέτρος Α.] 6 ωρες

3) Γεωλογικοί κίνδυνοι. Βασικές αρχές γεωκινδύνων. Μαθηματικά μοντέλα προσομοίωσης καταστροφών.

[Βουδουρης Κ.] 3 ωρες

4) Ενεργά ρήγματα και Σεισμοί 

Πρόγνωση Σεισμών και Πολυπλοκότητα. Εκτίμηση Σεισμικής Επικινδυνότητας.

[Παυλίδης Σ., Σκορδύλης Ε. Χατζηπέτρος Α.]

12 ωρες

5) Ρύπανση υδάτων, πηγές ρύπανσης, επικινδυνότητα ρύπων. Μαθηματική ανάλυση και προσομοίωση. Ανάλυση Κινδύνου.

[Βουδουρης Κ.] 3 ωρες

6) Τεχνική Γεωλογία. Κατολισθήσεις. Πλημμύρες. Ρευστοποιήσεις εδαφών.

[Κακλής Τ., Μαρινος Β., Παπαθανασίου Γ.]

9 ωρες

7) Οικονομικές κρίσεις. Επιχειρηματικοί και οικονομικοί παράγοντες φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Πολιτικό πλαίσιο.

Οικονομία του περιβάλλοντος.

Διαχείριση Κρίσεων.

[Ζαρωτιάδης Γ.] 6 ωρες

Content:

1) Natural and Technological disasters.  Vulnerability.

 [Pavlidis S., Voudouris K.] 3 hours

2) Catastrophes. Classification

[Papathanassiou, G., Chatzipetros, A.] 6 hours

3) Geological Hazards. Basic concepts of Hazard and Risk.  Mathematical models of disaster simulation.

[Voudouris, K.] 3 hours
4) 
Active Faults and Earthquakes.

Earthquake prediction and complexity. Seismic Hazard Assessment.

[Pavlides, S., Skordilis, E., Chatzipetros, A.]

12 hours

5) Water pollution, sources of pollution, pollutant hazard.

Mathematical analysis and simulation. Risk Analysis.

 [Voudouris, K.] 3 hours

6) Engineering Geology. Landslides. Floods.

Soil liquefaction.

[Kaklis. T. Marinos, V.,Papathanassiou, G.]

9 hours

7) Economic crises. Business and economic factors of natural and technological disasters. Political framework.

Economy of the Εnvironment.

Crisis management.

[Zarotiadis, G. ] 6 hours

 

 

 

Διαλεξεις και Αναφορες      Lectures and References