Δ10 LIFE [2]

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ζωής

EAΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Special Topics in Life Networks

SPRING SEMESTER

Υπεύθυνος:    Σγαρδέλης Σ.

Coordinator:  Sgardelis S.

Διδάσκοντες

Καλλιμάνης Α., Μαζάρης Α., Σγαρδέλης Σ.

Instructors:  

Kallimanis A., Mazaris A., Sgardelis S.

Περιεχόμενο

  1. Μονομερή οικολογικά δίκτυα (μεταπληθυσμοί, διασπορά στο χώρο, λειτουργική συνδεσιμότητα δικτύων προστατευόμενων περιοχών)

[Καλλιμάνης Α., Μαζάρης Α., Σγαρδέλης Σ.] 12 ωρες

 

  1. Διμερή οικολογικά δίκτυα (δικτυα βιοτικών αλληλεπιδράσεων είτε συνεργασίας όπως φυτά επικονιαστές, είτε ανταγωνιστικά όπως παρασιτισμός)

[Καλλιμάνης Α., Σγαρδέλης Σ.] 12 ωρες

 

  1. Στατιστική Ανάλυση βιολογικών Δεδομένων: γραμμικά μοντέλα, γενικευμένα γραμμικά μοντέλα, γενικευμένα προσθετικά μοντέλα, μοντέλα μικτών επιδράσεων

[Καλλιμάνης Α., Σγαρδέλης Σ.] 15 ωρες

Content:

  1. One mode ecological networks (metapopulations, dispersal in the landscape, protected areas functional and structural connectivity)

[Kallimanis A., Mazaris A., Sgardelis S.] 12 hours

 

  1. Two mode networks (networks of mutualistic biotic interactions like pollination or seed dispersal, networks of antagonistic interactions like parasitism)

[Kallimanis A., Sgardelis S.] 12 hours

 

  1. Statistical Analysis of Biological data: linear models, generalized linear models, generalized additive models,

mixed effects models

[Kallimanis A., Sgardelis S.] 15 hours

 

Διαλεξεις και Αναφορες      Lectures and References