Δ8

Ανάλυση Ακραίων Φυσικών Φαινομένων Analysis of Extreme Natural Phenomena
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ SPRING SEMESTER
Υπεύθυνος: Καρακώστας Θ. Coordinator: Karacostas Th.
Διδάσκοντες: Αντωνίου Ι., Καρακώστας Θ. , Κατράγκου Ε., Μπράτσας Χ., Πυθαρούλης Ι. Instructors: Antoniou I., Karacostas Th., Katragkou Ε., Bratsas Ch., Pytharoulis I.
Περιεχόμενο:

1) Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες, Διαχωριστική και Κατά Συστάδας.
[Μπρατσας Χ.] 6 ωρες

2) Στατιστική Ακραίων Γεγονότων και Εφαρμογές.
[Καρακώστας Θ.] 6 ωρες

3) Ακραία Μετεωρολογικά Φαινόμενα, Μεθοδολογία Πρόγνωσης Καιρού και Αξιολόγηση.
[Πυθαρούλης Ι.] 9 ωρες

4) Κλιματικές Προβολές Ακραίων Φαινομένων και Αξιολόγηση.
[Κατράγκου Ε.] 6 ωρες

5) Λογιστική Παλινδρόμηση και Εφαρμογές.
[Αντωνιου Ι., Μπρατσας Χ.] 6 ωρες

6) Αναγνώριση και Σύγκριση Μορφοτύπων και Εφαρμογές.
[Καρακώστας Θ.] 6 ωρες

Content:

1) Principal Component, Discriminant and Cluster Analyses
[Bratsas Ch.] 6 hours

2) Extreme Value Statistics and Applications [Karacostas Th.] 6 hours

3) Extreme Meteorological Phenomena, Weather Forecasting Techniques and Verification
[Pytharoulis I.] 9 hours

4) Climatic Projections of Extreme Phenomena and Verification
[Katragkou Ε.] 6 hours

5. Logistic Regression and Applications
[Antoniou I., Bratsas Ch.]  6 hours

6) Pattern Comparison, Pattern Recognition and Applications
[Karacostas Th.] 6 hours

Διαλεξεις και Αναφορες         Lectures and References

Διαλεξεις                                                                                                   Livestream
https://authgr.zoom.us/j/93432051549

 

Copyright © 2018-2023 Networks and Complexity Program. All Rights Reserved