Δ9

Ανάλυση Ακραίων Φαινομένων: Επικινδυνότητα και Διαχείριση Κρίσεων Extreme Events Analysis: Natural Hazards Risk and Crisis Management
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ SPRING SEMESTER
Υπεύθυνος: Παυλίδης Σ. Coordinator: Pavlidis S.
Διδάσκοντες: Βουδουρης Κ., Ζαρωτιάδης Γ., Κακλής Τ., Μαρινος Β., Παπαθανασίου Γ., Παυλιδης Σ. Σκορδύλης Ε., Χατζηπέτρος Α., Instructors: Voudouris. K., Zarotiads, G., Kaklis, T., Marinos V., Papathanassiou, G.,  Pavlidis S, Skordilis, E., Chatzipetros, A.
Περιεχόμενο:

1)  Φυσικές και Τεχνολογικές καταστροφές. Τρωτότητα.
[Βουδουρης. Κ., Παυλίδης Σ.] 3 ωρες

2) Εισαγωγή στην έννοια των καταστροφών. Ταξινόμηση των καταστροφών.
[Παπαθανασίου Γ., Χατζηπέτρος Α.] 6 ωρες

3) Γεωλογικοί κίνδυνοι. Βασικές αρχές γεωκινδύνων. Μαθηματικά μοντέλα προσομοίωσης καταστροφών.
[Βουδουρης Κ.] 3 ωρες

4) Ενεργά ρήγματα και Σεισμοί Πρόγνωση Σεισμών και Πολυπλοκότητα. Εκτίμηση Σεισμικής Επικινδυνότητας.
[Παυλίδης Σ., Σκορδύλης Ε. Χατζηπέτρος Α.] 12 ωρες

5) Ρύπανση υδάτων, πηγές ρύπανσης, επικινδυνότητα ρύπων. Μαθηματική ανάλυση και προσομοίωση. Ανάλυση Κινδύνου
[Βουδουρης Κ.] 3 ωρες

6) Τεχνική Γεωλογία. Κατολισθήσεις. Πλημμύρες. Ρευστοποιήσεις εδαφών.
[Κακλής Τ., Μαρινος Β., Παπαθανασίου Γ.] 9 ωρες

7) Οικονομικές κρίσεις. Επιχειρηματικοί και οικονομικοί παράγοντες φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Πολιτικό πλαίσιο. Οικονομία του περιβάλλοντος. Διαχείριση Κρίσεων.
[Ζαρωτιάδης Γ.] 6 ωρες

Content:

1) Natural and Technological disasters.  Vulnerability.
[Pavlidis S., Voudouris K.] 3 hours

2) Catastrophes. Classification
[Papathanassiou, G., Chatzipetros, A.] 6 hours

3) Geological Hazards. Basic concepts of Hazard and Risk.  Mathematical models of disaster simulation.
[Voudouris, K.] 3 hours

4) Active Faults and Earthquakes. Earthquake prediction and complexity. Seismic Hazard Assessment.
[Pavlides, S., Skordilis, E., Chatzipetros, A.] 12 hours

5) Water pollution, sources of pollution, pollutant hazard. Mathematical analysis and simulation. Risk Analysis. [Voudouris, K.] 3 hours

6) Engineering Geology. Landslides. Floods. Soil liquefaction.
[Kaklis. T. Marinos, V.,Papathanassiou, G.] 9 hours

7) Economic crises. Business and economic factors of natural and technological disasters. Political framework. Economy of the Εnvironment. Crisis management
[Zarotiadis, G. ] 6 hours

Διαλεξεις και Αναφορες         Lectures and References

https://authgr.zoom.us/j/97022560233?pwd=d0IrMzF1NEFjQ3VUbkxuOXNET25mZz09

 

Copyright © 2018-2023 Networks and Complexity Program. All Rights Reserved