Δ2

Στατιστική Ανάλυση Δικτύων Statistical Analysis of Networks
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ WINTER SEMESTER
Υπεύθυνος: Ν. Φαρμάκης Coordinator: Bratsas Ch.
Διδάσκοντες: Ν. Φαρμάκης, Δ. Κουγιουμτζής Instructors: N. Farmakis, D. Kougioumtzis
Περιεχόμενο:
Επεξεργασία δεδομένων από Δίκτυα: Δειγματοληψία, Ανάλυση Χρονοσειρών και Συμπερασματολογία σε Δίκτυα, Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων σε Δίκτυα. Ανάλυση Διασποράς, Ανάλυση κατά Συστάδες, Παραγοντική Ανάλυση, Διαχωριστική Ανάλυση, Ανάλυση Συνδιασποράς. Αναζήτηση Δεδομένων και Ομαδοποιήσεις σε Δίκτυα. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών (PCA).
Content:
Processing of Data from Networks: Sampling, Time Series Analysis and Inference in Networks. Multivariate Analysis and Decisions in Networks. Dispersion Analysis, Cluster Analysis, Factorial Analysis, Discriminant Analysis, Covariance Analysis. Data Search and Clustering in Networks. Principal Components Analysis.

Διαλεξεις και Αναφορες         Lectures and References

Δ2.A Syllabus
Δ2.Β1 Δειγματοληψια
Δ2.Β2 Ask the Experts
Copyright © 2018-2023 Networks and Complexity Program. All Rights Reserved