Μαθήματα Courses

Δ1 Θεωρία Δικτύων και Δυναμικά Συστήματα ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Network Theory and Dynamical Systems WINTER SEMESTER

Δ2

Στατιστική Ανάλυση Δικτύων ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Statistical Analysis of Networks WINTER SEMESTER

Δ3

Δίκτυα Γνώσης και Σημασιολογικός  Ιστός ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Knowledge Networks and Semantic Web WINTER SEMESTER

Δ4

Θεωρία Πληροφορίας, Εντροπία και Πολυπλοκότητα EAΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Information Theory, Entropy and Complexity SPRING SEMESTER

Δ5

Δίκτυα Ζωής και Γεω-οικολογικά Συστήματα EAΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Life Networks and Geo-ecological Systems SPRING SEMESTER

Δ6

Κοινωνικο-οικονομικά Δίκτυα EAΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Socio-economic Networks SPRING SEMESTER

Δ7

Ανάλυση και Διαχείριση Οικονομικής Κρίσης EAΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Analysis and Management of Economic Crisis SPRING SEMESTER

Δ8

Ανάλυση Ακραίων Φυσικών Φαινομένων EAΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Extreme Events Analysis SPRING SEMESTER

Δ9

Επικινδυνότητα και Διαχείριση Κρίσεων EAΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Risk and Crisis Management SPRING SEMESTER

Δ10

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ζωής EAΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Special Topics in Life Networks and Geo-ecological Systems SPRING SEMESTER

Δ11

Ειδικά Θέματα Δικτύων Γνώσης και Σημασιολογικού Ιστού EAΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Special Topics in Knowledge Networks and Semantic Web SPRING SEMESTER

Δ12

Ειδικά Θέματα Κοινωνικο-οικονομικών Δικτύων EAΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Special Topics in Socio-economic Networks SPRING SEMESTER

Δ13

Κβαντική Πληροφορία και Επεξεργασία EAΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Quantum Information and Processing SPRING SEMESTER
Copyright © 2018-2023 Networks and Complexity Program. All Rights Reserved